Logo-Safe @ depanne

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ZOVEEL MEER

 

Artikel 1 – Organisatie

1.1.         Vzw Toerisme De Panne - Dienst Toerisme van Lokaal Bestuur De Panne, gevestigd te 8660 De Panne, Zeelaan 21, met ondernemingsnummer 0455.764.101De Panne (hierna de Organisator) organiseert een online wedstrijd (hierna de Wedstrijd) die loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021 waarbij de deelnemers de unieke code van hun ZOveel MeER evenementenkalender juni-juli / augustus-september 2021 invoeren.

 

Artikel 2 – Deelname en voorwaarden

2.1.      De Organisator voorziet gratis een evenementenkalender juni-juli 2021 en augustus-september 2021. Op de achterzijde van voormelde kalender kan men een code krassen. Deze kalenders kunnen gratis worden verkregen op de volgende locaties:

-          Aan de balie van de Dienst Toerisme in het gemeentehuis;

-          Aan het Infopunt aan Cordial (hoek Zeelaan – Duinkerkelaan) dewelke aanwezig is in juli en augustus 2021;

-          Bij diverse handelaars in De Panne.

2.2.      De wedstrijd loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

2.3.      De deelname aan de wedstrijd is kosteloos.

2.4.      De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedereen die minstens 18 jaar is.

2.5.      Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer volgende stappen nemen:

1)    Kras de unieke code op de achterzijde van de activiteitenkalender.

2)    Surf naar de website www.depanne.be/zoveelmeer

3)    Vul je code en volgende gegevens in:

a.    Naam

b.    Voornaam

c.    Adres (straat, postcode, woonplaats)

d.    E-Mailadres

e.    Telefoonnummer

f.      Aanvaarden akkoord te gaan met het

                                          i.    Het wedstrijdreglement

                                         ii.    Contactopname in het kader van deze wedstrijd

g.    Op de knop “bevestigen” klikken

2.6.      Gedurende de Wedstrijdperiode wordt er elke maandag volgend op de week waarin men heeft deelgenomen één winnaar bepaald via willekeurige trekking van de ingevoerde krascode.

Na voormelde trekking brengt de Organisator de winnaar persoonlijk op de hoogte via het ingevoerde e-mailadres.

2.7.      Per week wordt slechts één deelname per deelnemer aanvaard. Een deelnemer kan maximaal één maal winnen in het kader van deze wedstrijd.

2.8.      De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer van de Wedstrijd uit te sluiten, en / of de prijs niet toe te kennen en / of om de gehele of gedeeltelijke wedstrijd te annuleren, zonder enige erkenning van aansprakelijkheid, in geval van overtreding door de deelnemer. Bijvoorbeeld in geval van misbruiken, misleiding, bedrog, alsook ongepast, illegaal of immoreel gedrag of indien de omstandigheden dit vereisen of niet aan dit reglement wordt voldaan.

Deelnemers kunnen op elk moment worden uitgenodigd om hun identiteit, hun woonplaats en hun leeftijd te bewijzen.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1.      De prijs is een cadeaucheque ter waarde van € 50 die bij een van de 150 deelnemende handelaars in De Panne gebruikt kan worden. Deze cadeaucheque heeft een geldigheidsduur van één (1) jaar.

3.2.      De prijs is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch inwisselbaar tegen geld.

 

Artikel 4 – Privacy en gegevensbescherming

4.1.      De Organisator verwerkt de gegevens van de deelnemer die via het invullen van het online formulier worden verstrekt. De Organisator moet deze gegevens verwerken om deelname aan de wedstrijd te garanderen, een goed verloop van de wedstrijd mogelijk te maken, een selectie van de winnaar mogelijk te maken en de deelnemer op de hoogte te brengen van de wedstrijdresultaten.

4.2.      De Organisator bewaart de persoonsgegevens, onder meer omwille van boekhoudkundige redenen alsook om de toeristische drukte in De Panne te meten, gedurende een periode van één (1) jaar.

4.3.      De deelnemer heeft verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. De Organisator is zich hiervan bewust en willen de deelnemer graag bijstaan wanneer de deelnemer deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vindt u de mogelijkheden.

4.4.      De deelnemer kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die de Organisator verwerkt. De deelnemer kan zich verzetten tegen deze verwerking of, waar de wetgeving dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele schrapping van persoonsgegevens vragen. Verder kan de deelnemer vragen dat de persoonsgegevens die de Organisator verwerkt, overgedragen worden aan de deelnemer of een andere organisatie waar de wetgeving dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan de deelnemer uitoefenen door een e-mail te sturen naar toerisme@depanne.be.

4.5.      Als de deelnemer niet akkoord gaat met de wijze waarop de Organisator zijn/haar persoonsgegevens verwerkt, kan hij/zij steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Artikel 5 – Diverse bepalingen

5.1.      Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud van het Wedstrijdreglement.

5.2.      Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op de website www.depanne.be/zoveelmeer en op eenvoudige aanvraag via toerisme@depanne.be.

5.3.      De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om haar beslissing te moeten motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de Organisator.

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te annuleren of de voorwaarden ervan te wijzigen.

5.5.      De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment, zonder verwittiging, de Wedstrijd stop te zetten indien zich fraude manifesteert.

5.6.      In ieder geval kan de Organisator niet verantwoordelijk worden gesteld, noch aansprakelijk zijn voor enige wijziging aan of annulering van de wedstrijd.

5.7.      Elke klacht over de Wedstrijd moet rechtstreeks worden gericht aan toerisme@depanne.be.

5.8.      Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten verbonden aan zijn/haar deelname. De Organisator kan geenszins instaan voor kosten gemaakt door de deelnemer in het kader van de deelname aan de wedstrijd.